Doradztwo prawne

Oferta Grupy Doradczej LAURUS w zakresie usług prawnych obejmuje:

1. Prawo gospodarcze i cywilne

 • Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi,
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów,
 • Dochodzenie zadośćuczynienia oraz odszkodowań (z tytułu wypadków komunikacyjnych, uszkodzenia ciała, błędów w sztuce lekarskiej, ubezpieczeń OC i AC),

2. Prawo spółek handlowych i obsługa prawna przedsiębiorców min:

 • Pomoc prawna podczas bieżącej działalności gospodarczej,
 • Pomoc przy zakładaniu spółek oraz rejestracji podmiotów w KRS,
 • Sporządzenie projektów wewnętrznych aktów spółek, uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek ,
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek,
 • Dokonywanie analizy sytuacji prawnej spółek,
 • Spory sądowe min: powództwa o uchylenie oraz stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek, rozwiązanie spółki i inne.

3. Prawo pracy:

 • Sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie zarówno pracodawcy, jak i pracownika w postępowaniach sądowych,
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

4. Prawo nieruchomości:

 • Doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości poprzedzone kompleksowym badaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów sprzedaży, najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, umów deweloperskich, umów o roboty budowlane,
 • Postępowania o zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności,
 • Postępowanie wieczystoksięgowe.

5. Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • Reprezentowanie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku,
 • Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi.

6. Prawo spadkowe:

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne.

7. Prawo bankowe:

 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie zawierania umów kredytowych,
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie umów gwarancyjnych, gwarancji bankowych i zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Proponujemy następujące zasady wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną:
1. wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie z tytułu wykonania określonego zlecenia ustalane jest przez Klienta i Kancelarię z góry;
2. wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu pracy poświęconego na wykonanie danego zlecenia i stanowi iloczyn przepracowanych godzin i ustalonej stawki za godzinę pracy. Kancelaria każdorazowo przedstawia zestawienie godzin Klientowi i na tej podstawie odbywa się rozliczenie,
3. wynagrodzenie „sukces fee” – Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy.

Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w oparciu o połączenie w/w zasad.

 
 
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in