Usługi consultingowe

Oferta Grupy Doradczej LAURUS w zakresie usług consultingowych obejmuje:

 • przygotowanie Studiów Wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych,
 • przygotowanie Biznes planów,
 • rozliczenie projektów unijnych,
 • monitoring projektów unijnych,
 • analiza i przeliczanie poziomu luki finansowej, w przypadku nastąpienia zmian w polityce taryfowej lub pojawienia się nowego
 • źródła dochodu,
 • przygotowanie raportów z osiągnięcia wskaźników np. Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach wymaganych
 • dla projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego czy osiągnięcia efektu ekologicznego dla projektów
 • finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko,
 • przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji,
 • przygotowanie Strategii Rozwoju jednostki samorządu terytorialnego/przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • przygotowanie Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • przygotowanie Strategii Elektromobilności.

Zakres usług Grupy Doradczej LAURUS dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Współpraca jest rozpoczynana od dokonania dogłębnej analizy sytuacji Beneficjenta przyszłej pomocy unijnej, a także określenia najistotniejszych problemów zidentyfikowanych w jego otoczeniu. W trakcie trwania umowy współpracy ustalany jest harmonogram prac oraz wyznaczenie osób będących członkami „grup roboczych” ds. przedmiotowego projektu.
Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od specyfiki przedsięwzięcia, zakresu koniecznych prac oraz oczekiwań Klienta. Kwestie finansowe zostają określane indywidualnie w trakcie spotkań biznesowych.

 
 
 
 
 
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in